Reglement Wedstrijd "Bonjour Paris !"
  1. De Wedstrijd

IVOC vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd op Leliegaarde 22 - 1731 ZELLIK – België (telefoon 02 481 53 50, info@ivoc.be) organiseert de wedstrijd BONJOUR PARIS. Deelnemen aan de wedstrijd kan van 16 september 2014 tot 30 september 2014 om middernacht. Volgende prijzen zullen aan de winnaars worden toegekend:

  · 2 X 2 reizen Brussel-Parijs (heen en terug) met de Thalys in 2de klasse

  · 2 X 2 inkomtickets voor de tentoonstelling "Dries Van Noten, Inspirations", in het museum Arts Décoratifs (Parijs)

  · 2 X 2 inkomtickets voor de tentoonstelling "Les années 50", in de Palais Galliera /Musée de la Mode (Parijs)


Twee winnaars zullen elk 2 reizen en inkomtickets winnen (1 reis/inkomtickets voor zichzelf en 1 reis/inkomtickets voor een persoon naar keuze).

De winnaars worden op 1 oktober 2014 bepaald. De prijzen kunnen niet omgeruild worden tegen een andere prijs, voor welke reden dan ook, noch omgeruild worden tegen geld.

De reis en inkomtickets zijn geldig tijdens de periode van 6 oktober 2014 tot 2 november 2014 (einde van de tentoonstellingen). De werkelijke datum van de reis en bezoeken aan de tentoonstellingen kunnen de winnaars zelf bepalen, binnen de reservatiemogelijkheden die de externe leveranciers aanbieden (namelijk Thalys en de organisatoren van de tentoonstellingen). In geval het onmogelijk blijkt te zijn op de voorkeurdatum te reizen, zal de organisator mogelijke data voorstellen tussen 6 oktober 2014 en 2 november 2014. Mogelijke data zullen mee bepaald worden door een maximaal budget van 250 euro per persoon (voor de heen-en-terugreis met Thalys en de 2 inkomtickets). De winnaars dienen hun voorkeurdata uiterlijk op 9 oktober 2014 kenbaar te maken.

De winnaars worden niet begeleid op hun reis. Ze dragen de volledige verantwoordelijkheid over de organisatie van hun reis (transport naar en van het station, maaltijden, etc…) en de daarbij horende kosten. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor verzekeringen die hun verplaatsing en verblijf dekken en ontslaan de organisatoren van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade en andere eventuele gevolgen die voortvloeien uit hun verplaatsing en verblijf.


  2. Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan de werknemers van ondernemingen die in België actief zijn in de mode- of confectiesector (Belgisch arbeidscontract) en als dusdanig deel uitmaken van de paritaire comités 109 (voor arbeiders) of 215 (voor bedienden).

Deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen niet in aanmerking genomen worden voor de wedstrijd en prijsuitreiking.

Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is op het moment van deelname, zal hij over de toestemming van zijn ouders of wettelijke voogd dienen te beschikken en deze toestemming dienen te kunnen voorleggen op eenvoudige vraag van de organisatie.

Deelname is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. De deelnemer verklaart akkoord te gaan met dit reglement, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen waartoe de organisatoren zich het recht voorbehouden en die op elk moment kunnen doorgevoerd worden. Behalve wanneer dit niet mogelijk zou blijken, zullen de deelnemers op de hoogte gehouden worden van dergelijke wijzigingen.

Deelname aan de wedstrijd kan enkel via de pagina www.ivoc.be/bedrijven/wedstrijd waar de deelnemer het beschikbare formulier dient in te vullen en zijn deelname bevestigt door te klikken op de knop « Ik doe mee ! ». Elke andere manier van deelname (bijvoorbeeld per post of andere) zal als ongeldig worden beschouwd.

De deelnemer moet 2 vragen beantwoorden :


  · #1 : In welk jaar heeft Dries Van Noten zijn diploma behaald aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen ?

  · #2 : (schiftingsvraag) Wat is het totaal aantal werknemers van de paritaire comités 109 en 215 (één enkel getal)


Deelname is beperkt tot één formulier per deelnemer. In geval van meerdere deelnamen, zal enkel de laatste geldige deelname in aanmerking genomen worden.

De deelnemers aan de wedstrijd moeten op eenvoudige vraag hun identiteit kunnen bewijzen alsook het feit dat ze werkzaam zijn in de paritaire comités 109 of 215.

Enkel de volledig ingevulde wedstrijdformulieren die volledige, correcte en leesbare informatie bevatten en ontvangen werden voor de einddatum, zullen in aanmerking genomen worden. De datum van ontvangst is de datum waarop de registratie van deelname in de database gebeurde.


  3. Bepalen van de winnaars

Op 1 oktober 2014 zal de organisator de gegevens van de database analyseren en de 2 winnaars bepalen. De uitkomst is definitief en onherroepbaar en zal als volgt bepaald worden :

  · Enkel de juiste antwoorden op vraag #1 zullen in aanmerking genomen worden

  · Indien meer dan 2 deelnemers correct antwoordden op vraag #1, zal de schiftingsvraag (vraag #2) de winnaars bepalen. De winnaars zullen de 2 deelnemers zijn die het dichtst het juiste antwoord benaderden (bron : Social Waarborgfonds van de kleding- en confectienijverheid, gegevens van 31/3/2014).


De winnaars zullen op 2 oktober ingelicht worden per email (en/of telefoon indien beschikbaar) op het adres dat meegedeeld werd door de deelnemer in het wedstrijdformulier. Terzelfdertijd zal ook alle praktische informatie met betrekking tot de overhandiging van de prijs worden meegedeeld. De winnaars worden ook meegedeeld via de sociale media van de organisator.

Indien het email adres van de deelnemer niet meer geldig, actief of toegankelijk zou zijn, dient de deelnemer de organisator hiervan op de hoogte te stellen via email op het adres info@ivoc.be. In geval de organisator er niet in slaagt contact te nemen met een winnaar voor 10 oktober 2014, zal overgegaan worden tot het bepalen van een nieuwe winnaar. De winnaar die niet kon bereikt worden heeft op geen enkele manier recht op compensatie en kan geen verzet aantekenen.

Gezien de voorwaarde tot deelname gekoppeld is aan het statuut van werknemer, geeft elke deelnemer aan de organisatie de toelating contact te nemen met zijn werkgever indien de organisatie het nodig acht om bepaalde gegevens te controleren

Door deel te nemen aan de wedstrijd, geeft elke deelnemer automatisch toelating aan de organisator om zijn naam bekend te maken in geval van winst.


  4. Verantwoordelijkheid

De organisatie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade en andere eventuele gevolgen die voortvloeien uit de deelname aan deze wedstrijd, noch uit de toekenning van de prijs.

Gezien de wedstrijd uitsluitend via een informaticasysteem verloopt, aanvaarden de deelnemers dat de organisator niet verantwoordelijk kan gehouden worden voor eventuele tekortkomingen van datanetwerken, verlies van gegevens, vertragingen of technische problemen gekoppeld aan het internet of betrokken leveranciers.

In geval van uitstel, annulatie of onderbreking, geheel of gedeeltelijk, omwille van redenen buiten de wil van de organisator, zal de organisator geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen, van welke aard dan ook.


  5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die verzameld worden in het kader van deze wedstrijd zullen behandeld worden volgens de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De deelnemers hebben recht op inzage en verbetering van hun persoonlijke gegevens – via eenvoudige aanvraag op info@ivoc.be. Deze gegevens zullen bewaard worden in een bestand voor intern gebruik en voor direct marketing doeleinden die volgen op de wedstrijd. De gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.